Thanh thiếu niên cố gắng nhìn thấy ma nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.