Theo dõi cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy do luật sư quận New Orleans Jim Garrison dẫn đầu.